Digestor 50 cm pod skrinku

digestor 50 cm pod skrinku Ide o h bkovo impregnovan materi l ktor si porad nielen s vlhkos ou v k pe ni ale aj s priamym p soben m vody. Po ase som v ak akv rium vymenil za trocha v ie s podstavou 127 x 60 cm o vy adovalo vyrobi plne nov stojan alebo upravi p vodn . Podskrinkov ods va MORA OP 531 W v rke 50 cm v bielom preveden je ur en pre in tal ciu pod skrinku ale m e by nain talovan aj bez nej. Je vybaven osvetlen m pracoviska trojr chlostn m ventil torom s posuvn m regul torom a hlin kov m tukov m filtrom ktor sa m e um va v um va ke. ECD Germany Balen 4 LED sv tel pod sk ku 50cm tepl b l Partnersk prodej cenu dopravy ur uje partner Obsah dod vky 4 x LED li ta spodn konstrukce 50 cm Technick informace Business Dopl ky kryty dn Jmenovit v kon 5 W Jmenovit v kon 5 5 W Nap t 12V DC in k 1 PF Cel popis Digestor by mal by umiestnen vo vzdialenosti 65 75 cm nad miestom varenia aby bol dosiahnut najlep inok. rokoch minul ho storo ia predstavil plne prv v ziu inteligentnej Zobrazi viac inform ci techbox. Skrinku MELAR je mo n in talova na stenu alebo s no i kami. Z v sn sk ka by m la m t odstup od podlahy kolem 20 a 25 cm aby se pod n sn ze ukl zelo. . sk. Tento v suvn syst m je vhodn na zabudpovanie pod skrinku pri om potrebn rka je 60 cm. Mont v vod von Pozn mka Ak je digestor poh an inou energiou ako elektrina podtlak v miestnosti nesmie presiahnu 4 Pa 4 x 10 5 bar . KERAMAG Xenoz vesn skrinka pod um vadlo 5x 4x 2mm biela lakovan . Pred m plne nov skrinku pod um vadlo do k pe ne. Horn skrinka n zka pod ktor mo no umiestni digestor Dod van v demonte M ete zvoli farbu Rozmery rka x v ka x h bka 60x35x30cm K d K60DHS HORN SKRINKA KAMELIA 40 HOSPOD RSKA SKRINKA 180 X 60 X 50 CM ED . Umyvadlov deska 2400 pro dvojitou sk ku pod umyvadlo se z suvkov m d lem 400 240 x 1 2 x 50 cm modul 800 mm uprost ed otvor pro umyvadlo vlevo i vpravo . Predajte ahko a r chlo na Bazo . R ru um va ku riadu a digestor nie je vhodn in talova do rohov ch skriniek preto e by v m br nili v plnom otv ran dvierok a z suviek ved a stojacich skriniek. rka 60 cm. 49 x 19. Kuchynsk digestory a ods va e p r pod skrinku s pripevnen ku skrink m a s . Ods va je ur en na in tal ciu pod skrinku ale m e by nain talovan aj bez nej a obsahuje jeden horn od ah. Kuchynsk skrinka pod drez poskytuje otvoren priestor na pohodln umiestnenie drezu. Digestor s uhlikovym filtrem pod skrinku. Skrinku jednoducho zasuniete pod um vadlo a je hotovo. Horn skrinky v kuchyni. V t inu zbo zas l me okam it . Klarstein Vinea 60 cm je modern vstavan v suvn digestor ktor sa ihne stane neoddelite nou s as ou va ej kuchyne. Celkov rozmery Flexon II 60 3 s 370 x 562 x 400 mm. 2. Kvalitn podskrinkove digestory predstavuj jednu z najlacnej ch variantov ako zaobstara digestor do kuchyne. Ods va p r WK 7 K GLASS 60 online od Merkury Market. Tato digesto je navr ena k instalaci pod sk ku Pon kame irok v ber digestorov a ods va e p r a pachov. podv sn 50 cm 14 cm 48. s dopravou 2 399 K . Rie enia pre horn skrinky. Doplnkov skrinku je mo n umiestni kamko vek pod dosku napr klad pod um vadlo. Digestor neprev dzkujte bez hlin kov ch filtrov a filtre nevyberajte po as prev dzky. Jednoduch in tal cia pod z vesn skrinku kuchynskej. 3 r chlostn tla idlov ovl danie s v konom a 178 m3 h a hlu nos ou Odsava e par MORA nov generace v m nab z v echny typy odsava dle va ich preferenc a dispozic kuchyn Vybrat m ete kom nov vertik ln ostr vkov teleskopick nebo podstavn odsava . Pod sk ku 50 cm Podskrinkov digestor je vhodn na mont pod z vesn skrinku a umo uje jednoduch in tal ciu. 5 cm 63 dB Podvesn ods va MORA OP 640 X v rke 60 cm v nerezovom preveden je ur en pre in tal ciu pod skrinku ale m e by nain talovan aj bez nej. Podskrinkov digestory s tandardn klasika. 1 Comprimo New je tu pr ve pre v s. Nalezeno 38 produkt typ filtru tukov pr m r horn ho v vodu 100 mm ka 50 cm barva ern V konn Pred vame v konn digestory ods va e p r biely digestor kominovy digestory podskrinkov vertik lne ods va e p r. Instalovat jej lze pod sk ku ale i bez n . P ed vlo en m zbo do ko ku zvolte v nab dce pod t mto textem vybran barevn dekor a typ fr zov n . Digestor je vhodn pre re im ods vania a recirkul cie. Ods va p r MAAN Cubo 50 60cm MAAN Cubo 50 60cm . Odpor a sa pou i viacero k pe ov ch skriniek. C006 C021 C014 C016 C017 C021 C024 C053 Y003 Y004 V k Tescoma OCTOPUS pod sk ku oto n 35 cm 1h ek WC BREF Color Aktiv 3 x 50 g Eucalyptus. Ve kos V ka 75 cm . AQUALINE 45 x 50cm v levka na skrinku keramika Pred vame v konn digestory ods va e p r biely digestor kominovy digestory podskrinkov vertik lne ods va e p r. V levka s odkl dac plochou. Digesto kom nov energetick t da C hlu nost 63dB v kon ods v n 280 m3 hod po et stup v konu 3 po et filtr 1 typ filtru tukov pr m r horn ho v vodu 150 mm led osv tlen recirkulace a zp tn klapka ka 60 cm barva ern Digestory pod skrinku s klasick ods va e p r ktor s vhodn do ka dej kuchyne. MORA OP 530 X odsava par pod sk ku 50 cm st brn Odsava par pod sk ku nebo samostatn o ce 50 cm 7 odtah Digesto e pod sk ku jsou klasick odsava e par kter jsou vhodn do ka d kuchyn . al ie mo nosti. Ak h ad te skrinku ktor vyrie i viacero probl mov naraz Renova Nr. 66. Skrinka sa umiest uje nad Vami vybran model digestora. ia ako 50 cm v pr pade plynov ch hor kov a 45 cm v pr pade elektric k ch platni iek. Dve mo nosti upevnenia ti umo uj flexibilne sa rozhodn kam chce umiestni svojho nov ho kuchynsk ho pomocn ka. D sa jednoducho namontova na stenu nad varn dosku alebo pod z vesn kuchynsk skrinku. Horn kuchynsk skrinky z DREVONY s chr nen ABS hranami o zvy uje ich odolnos vo i vlhku a Skrin s pult pod umyv 45 102x49x74 cm 50. N jdite o potrebujete vo Va ej kateg rii. Ak bude va a kuchynsk linka zboku ukon en stenou umiestnite medzi skrinku a stenu 5 cm irok vlo ku aby ste mali dos priestoru na pln otvorenie dvierok. kombinova Svetl LED mo no ahko kombinova ich spojen m a ahko roz ri o rovnak svetla pomocou konektorov. digestor 50 cm najdete a porovn te na Srovnanicen. 96 Obsah dod vky 6 50 cm LED b ze bar 1 x nap jec zdroj 3A Technick informace Z kladna bar Business Dopl ky kryty Jmenovit v kon 5 W Jmenovit v kon 5 5 W Nap t 12V DC Elektro Prodam digestor bazar. Tento typ in tal cie ods va ov je priestorovo sporn m rie en m. 69 x 12. Elektro Digestor gorenje bazar. Nemus te ma obavy o sif n skrinka nem chrb t a ni jej nebr ni k in tal cii. PHILCO PEC 190 X je podstavn digestor s energetickou triedou innosti C. V aka 6 od ahom cez stenu a mo nosti recirkul cie je ide lnym rie en m do bytov ch kuch . Miele DA 2558 v suvn digestor. Model m nieko ko re imov odstre ovania maxim lna r chlos je 1 000 za min tu. Vlastnosti 7 odtah 3 rychlosti v konu V kon odsava e 183 m3 h LED osv tlen 1 x 4W P edn sklen n li ta Str nka venovan produktom panielskej spolo nosti CATA. 06 118. Vysok skrinka skrinka pod um vadlo a zrkadlov skrinka. Skrinka pod um vadlo s 2 z suvkami 63x49x89 cm V eobecne sa d poveda e digestor je nutn pod a normy nain talova do v ky minim lne 6mm nad elektrickou varnou doskou alebo. 347. v kon 160 m3 h 15 Pa hlu nost Lw 50 61 dB A 3 rychlosti mechanick tla tkov ovl d n kovov s. sk najv eshop s n bytkom v SR Viola digestor u achtil oce 59 6 cm 612 m h energetick trieda A strieborn za 109 90 . Tip P i najet my na konkr tn z v sn digesto e se V m v lev m rohu zobraz jej podrobn parametry. Podvesn ods va MORA OP 640 W v rke 60 cm v bielom preveden je ur en pre in tal ciu pod skrinku ale m e by nain talovan aj bez nej. Ak chcete do svojej k pe ne kvalitn skrinku ktor V m vydr dlh roky tu ju m te. 45 cm a u plynov min. Pon ka es od ahov cez stenu i mo nos recirkul cie. SK MALL. E te doned vna d sledne platilo e digestor by mal by minim lne tak irok ako varn plocha. Vrchn dosky nie je potrebn pokia je umiestnen pod n bytkovou policiu. Nab z 6 odtah p es ze nebo mo nost recirkulace sta jen dokoupit uhl kov filtr. Ods va je ur en pre in tal ciu pod skrinku ale mo no ho nain talova aj bez nej. Ur en pro instalaci pod sk ku ale lze i bez n . Jeho maxim lne ods vanie in 186 m3 hod a je ur en na in tal ciu pod horn skrinku kuchynskej linky tak e sa skvele hod aj do men ch kuch . 1 poz. Kom nov digesto ke zdi e 50 cm ern max. Nemeck v roba. Prodejte snadno a rychle na Bazo i. Mont je vhodn s od ahom alebo s recirkul ciou. V aka svojmu spracovaniu p sob ve mi nen padne a ke e je ur en na zavesenie pod skrinku nad varnou plochou nezaberie v priestore prakticky iadne miesto. H bka skrine je 50 cm. Sk ku kter se skl d z dv ek a t la korpusu dod v me ji smontovanou. digestor typ podvesn mechanick ovl danie v kon ods vania 240 m3 hlasitos 71 dB energetick trieda E 1 motor 3 r chlosti mo nos recirkul cie halog nov osvetlenie 1 28 W 1 tukov filter uhl kov filter UF 4 nie je s as ou balenia rka 60 cm 12 cm priemer v stupu Digestor podstavn energetick trieda C hlu nos 63dB v kon ods vania 175 m3 hod po et stup ov v konu 3 po et filtrov 1 typ filtra tukov priemer horn ho v vodu 120 mm led osvetlenie recirkul cia a sp tn klapka rka 50 cm farba nerez Podskrinkov digestor Mora OP 530 W v bielej farbe so rkou 50 cm je vhodn pre in tal ciu pod kuchynsk skrinku. Podvesn ods va MORA OP 530 X v rke 50 cm je vhodn najm do panel kov ch bytov. Mus te vzia do vahy aj zvy n n bytok v k pe ni preto by mala by skrinka pod um vadlo naozaj zka. Je v om dom cky roben kon trukcia pre chov vodnej korytna ky vo ne vyberate n ktor v pr pade z ujmu darujem. Podskrinkov digestor ZRW 50 White v bielom preveden s v konom 130 185 m3 h Hlu nos 56 65 dB V vod vzduchu z hora zo zadu rka 50 cm Mo nos recirkul cie Led osvetlenie. Nov p ehledn j a rychlej . Naj ir ia ponuka na Slovenskom trhu 178 typov najlep pomer cena v kon na Slovenskom trhu najlep ia z ruka kvality ISO 9001 Pred m podskrinkov ods va Concept OPP 2060. cz. Pri navrhovan kuchyne nezabudnite na horn skrinku pre digestor nad spor k. Pred m nov nepou van um vadlo so skrinkou zna ky jika zeta rozmer cm. na v ber nasleduj ce rozmery 50 cm 51 5 x 72 6 x 43 6 cm 60 cm 62 x 72 6 x 43 8 cm 70 cm 72 x 57 6 x 43 8 cm 80 cm 82 x 67 6 x 43 8 cm Premyslite si i chcete skrinku z vesn alebo vo ne stojacu s um vadlom alebo bez um vadla s dvierkami so z suvkou a pod. Najd te co pot ebujete ve Va kategorii. Je vybaven osvetlen m pracovnej plochy tromi stup ami ods vania ktor sa daj nastavova jedn m posuvn m regul torom a jedn m hlin kov m filtrom na tuky ktor sa d pra v pr ke. Nov N bytok. Podsk kov digesto e 50 cm b l max. Maxim lny v kon od ahu dosahuje 183 m h. Skrinku pod drez pon kame v n dhern ch farebn ch kombin ci ch. h bka 50 cm a d ka 100cm Materi l smrek Sp sob v roby vyrez vanie Vlo en 2018 08 16T10 56 17 Radi by ste Va e s asn um vadlo doplnili o praktick skrinku M me pre V s rie enie v podobe n bytku Dino. Prevedenie biela farba s vysok m leskom Chr mov chytky. Cez 400 tis c u vate ov za de . Tento podstavn digestor so rkou 50 cm sa hod pre pou vanie sk r v men ch kuchyniach. Nech u d vate prednos viac konzervat vnemu t lu i dizajnov m l ni m ponuka MORA je irok a m ete si tak vybra z r znych rok farieb aj preveden . Otvor pre ods vaciu r ru je hore. digestor pod skrinku 11 . Pre optim lne vyu itie priestoru zvo te skrinku pod um vadlo. N bytek Daruji skrinku bazar. Sv tidlo pod sk ku T5 LED 12W 4200K z Baumaxu Nab z me levn sv tidla a lustry do kuchyn Rekonstruujte a za izujete levn ji p ij te k n m do Baumaxu pod sk ku do 60cm pod sk ku 60 74 cm vestavn do sk ky do 60cm vestavn do sk ky 60 74 cm vestavn do sk ky 90 119 cm kom nov na st nu do 60 cm kom nov na st nu 60 74 cm kom nov na st nu 75 89 cm kom nov na st nu 90 119 cm ostr vkov do 60 cm ostr vkov 90 119 cm Filtry Darujem pouzivanu skrinku pod TV za odvoz rozmery cca S 89 H 42 V 71 s podstavcom podstavec cca 11cm iba osobny odber. mam na mysli quot obstavbu quot motora povedzme za sadrokartonu dreva pleachu atd K pe ov skrinka s keramick m um vadlom biela 50 cm. pecifik cia Typ in tal cie Tradi n pod skrinku rka 50 cm Po et r chlost 3 Maxim lna rove hluku max min dB A Recirkul cia mo n len ke je vlo en uhl kov filter volite n Digestor sire 50 cm pod skrinku. Franke FSMD 508 BK ern kom nov digestor Kategorie Klasick digesto e Podsk kov odsava par Mora OP 531 W v b l barv s kou 50 cm je vhodn pro instalaci pod kuchy skou sk ku. dennikn. Toto v etko za najv hodnej ie ceny na MALL. S najlep m rie en m pre kuchy u v panel kovom byte alebo v men ch kuchyniach. mora digestor pod skrinku. Digestor Cata Empire PD s rkou 50 cm ur en na pripevnenie pod skrinku je skvel m pomocn kom na ods vanie p r a iste by nemal ch ba v iadnej kuchyni. Hodnotenie 4. Predaj zabezpe ujeme prostredn ctvom siete obchodn ch partnerov. Vybaven kuchyn bazar n bytku Tento eshop pou va na poskytovanie slu ieb personaliz ciu rekl m a anal ze n v tevnosti s bory cookie. D ky 6 odtahem p es ze a mo nosti recirkulace je ide ln m e en m do panel kov ch kuchyn . U model se ikm m sklem je mo n tuto v ku sn it tak aby spodn hrana digesto e byla nad elektrickou deskou min. k pe ne shop. 60 cm. U n s n jdete v etky tieto typy. 178 183 m3 h 4 183 205 m3 h 2 205 320 m3 h 3 Digesto e pod sk ku si m ete v Eleshopu koupit i na spl tky Podskrinkov digestor etr miesto. Bu ho zaves te pod horn kuchynsk skrinku alebo umiestnite do vo n ho priestoru nad spor k tak vysoko aby ste sa bez probl mov dostali k hrncom na platni a z rove mohlo doch dza k bezpe nej filtr cii pary. 96 u etr te 10. Klarstein Capannina digestor na zabudovanie pod skrinky 60 cm 166 m h LED u achtil oce ierny Kompaktn zariadenie do malej kuchyne ods va p r Klarstein Capannina viac info Kuchynsk digestory a ods va e p r pod skrinku s pripevnen ku skrink m a s neoddelite nou s as ou kuchynsk ho n bytku s funk n a pohodln vzh adom na mal priestor ktor zaberaj . Vzh adom k svojim rozmerom s ide lne do skoro ka dej kuchynskej linky kde sa digestor umiestni pod skrinku so zachovan m lo n ho priestoru v skrinke. R chly n h ad. Z v sn ko k je skv l pod sk ku irokou 60cm a sou asn je k zav en i na poli ku s v t tlou kou u mn 2 5cm naprosto perfektn sed p esn podle popisu 24. Digestor HOOVER HDSV 685 W Kom nov ods va p r HOOVER HDSV685W je vhodn m rie en m do ve k ch kuchyn . Umyvadlov deska 2400 pro dvojitou sk ku pod umyvadlo se z suvkov m d lem 400 240 x 1 2 x 50 cm modul 800 mm vpravo otvor pro umyvadlo vpravo 2400 x 500 x 330 mm 94. sk najv eshop s n bytkom v SR Elica DIGESTOR ELICA JUNO BL F 50. 69 dB v kon 135 a 295 m hod 3 rovn v konu sklen n elo osv tlen 2 LED s teplotou 4 000K v stupn pr m r 100 mm ods v n do kom na i recirkulace kovov kazetov filtr vhodn do my ky max Podskrinkov ods va e p r s ur en pre mont pod kuchynsk skrinku. Kuchyne na mieru 50 cm Kuchynsk linky na mieru si teraz dok ete vysklada z mno stva kuchynsk ch skriniek v na ej ponuke. V etky komponenty s vybaven syst mom zatv rania dvierok a z suviek s tich m dojazdom. KOVOV ATN SK 180 X 90 X 50 CM 4 BOXY ED GRAFITOV DVE E. 00 Pri umiest ovan digestora z le na tom ak je varn doska pod n m. Pon ka Podv sn odsava MORA OP 540 W v ce 50 cm v b l m proveden je ur en pro instalaci pod sk ku ale m e b t P vodn 2 490 K U et te 500 K 20 Digestor pod skrinku se zpetnou klapkou. Ak v s zauj maj sk senosti a hodnotenia ostatn ch tak si pre tajte diskusiu a koment re pod produktom. Drezov skrinka patr k povinnej s asti kuchynskej linky. ak je va a induk n varn doska irok 50 cm napr. rka je 60 cm. Klasick kom nov vstavan a ve a al ieho pr slu enstva. Ods va p r je ide lny do panel kov ho bytu. Digestor v pracovnom syst mu od ahu vzduchu zamontujte nasleduj cim sp sobom otvorte obe asti tukov ho filtra Obr. DATART. Stol k m dva upl ky. 399 90 50 . Do bubna sa d naraz vlo i 3 kg vec . Nad elektrickou doskou by mal by digestor vo v ke 50 cm nad plynovou 60 cm. Priestrann hospod rska skrinka ktor v m umo n ulo i istiace prostriedky vedr mop kefy at . Vytvorte si vlastn set zo z avou a 7 . 103. Digestor umiestnen pod skrinku etr miesto s asne si zachov va vysok v kon a vyzer elegantne. D ky 6 odtahem p es ze a mo nosti podv sn odsava par ka 50 cm energetick t da D hlu nost max. cz zaveden e shop s osobn m p stupem. 69 K Podlo ka kr jec flexibiln 30 5 x 38 cm Svetlo LED pod skrinku energeticky sporn LED Energeticky sporn svetl pod skrinku s ide lne pre pou itie v kuchyni alebo dielni. 424613 Sv tidlo pod sk ku Manuel LED 10W 4000K z Baumaxu Nab z me levn sv tidla do kuchyn Rekonstruujte a za izujete levn ji p ij te k n m do Baumaxu Kompaktn pr ka Zanussi s prednou mont ou sa ahko zmest do malej k pe ne. Zam stnaneck sk ky jsou povinn m prvkem aten ve kol ch na pracovi t ch nebo ve sportovn ch za zen ch. 259. Podv sn digesto Mora 50 cm OP530W Digesto e pod sk ku za ak n ceny. AQUALINE 43 x 47 8 x 70cm skrinka pod v levku 52135 45 00 38 50 Nav t vili ste. Digestory sa in taluj pod vrchn kuchynsk skrinku a t m nezaberaj miesto. Dominantn ierny povrch vytv ra mimoriadne estetick vzh ad. Prevedenie Kom nov Vyhotovenie Pevn Mo nosti v vodu vzduchu Recirkul cia cez filter Do kom na Ovl danie Elektronick Rozmery rka 89. Prezrite si n ob ben v suvn digestor UTDRAG. Dokonal dizajn a pohodlie. 2021 do odvol n NEZAS L ME zbo nad 30 kg a v t spot ebi e nap klad spor ky trouby vestavn desky my ky chladni ky v t odsava e topidla v t elektrick z sobn ky nad 50 litr Podv sn odsava MORA OP 530 W v b l m proveden v ce 50 cm je vhodn zejm na do panel kov ch byt . . V aka prepracovan mu spojeniu skla a kovu je ve mi odoln a funk n . Digesto e pod sk ku 50cm Ochrana osobn ch daj a cookies Tento eshop pou v k poskytov n slu eb personalizaci reklam a anal ze n v t vnosti soubory cookie. B Informa n list o produkte PDF Laurel 60 digestor 60 cm Kom nov a n stenn digestor Stenov Digesto podstavn energetick t da C hlu nost 65dB v kon ods v n 192 m3 hod po et stup v konu 3 led osv tlen recirkulace a zp tn klapka ka 50 cm barva b l PHILCO PEC 1905 W je podstavn digesto s t dou energetick innosti stupn C. 699 90 1. Doprava zdarma 2 511 K Skladem podv sn 60 cm 13 cm 50. Presne tak predstavu mal aj Ray Bradbury autor sci fi kn h ktor v 50. Toto pravidlo plat najm pre induk n varn dosky. Mo no zavesi na stenu alebo pou i no i ky pozri pr slu enstvo. MORA OP 642 X PREMIUM odsava par pod sk ku 60 cm nerez Od 4. Vyb rejte z 159 inzer t . Moja po iadavka z estetick ho h adiska bola aby skrinka ktor je vlastne stojan Pracovn doska irok 50 cm a hlbok 60 cm s v kou 3 8 cm vybaven odoln mi ABS hranami. sk ka olivia pod umyvadlo cersania new 50 o ech cersania new 50 walnut vlastn mont s543 016 dsm 2 236 k do ko ku Skladem 1 ks CERSANIT UMYVADLOV SK KA MODUO SLIM 60 B L S929 004 Ods va MORA OP 620 BR v rke 60 cm v hnedom preveden je ur en pre in tal ciu pod skrinku ale m e by nain talovan aj bez nej. Obchody24. Je ur en pre klasick in tal ciu pod skrinku alebo vo ne nad spor k. Vyb rejte z 795 inzer t . digestor 50 cm najdete a porovn te na Srovnanicen. Podskrinkov digestory. podvesn 60 cm 13 cm 50. sk Martin Der ar Pand miu v NAY zvl dli pomohol z ujem o techniku Rozm ry z v sn ch digesto se pohybuj v rozmez 50 a 60 cm vyb rat m ete z b l ho a ern ho barevn ho proveden v nab dce je i nerezov proveden z v sn digesto e. Podv sn odsava MORA OP 540 W v ce 50 cm v b l m proveden je ur en pro instalaci pod sk ku ale m e b t nainstalov n i bez n . Spodn skrinka pod TV 3 z suvky 3 niky 1549 506 500 mm Typ 45 Konferen n stol k 1125 506 650 mm Typ 104 R msa ur en pre 1 dverov hlbok skrinku 709 50 674 mm R msa ur en pre kombin ciu hlbok ch skriniek 2dv 2dv 2260 50 674 mm Typ 105 Typ 106 R msa ur en pre 2 dverov hlbok skrinku 1184 50 674 mm Typ 103 R msa ur en Dom a z hrada Skrinka umyvadlo baz r. Podv sn odsava MORA OP 531 W v ce 50 cm v b l m proveden je ur en pro instalaci pod sk ku ale m e b t nainstalov n i bez n . Nej ast j uplatn n maj v kuchy sk ch prostorech kde jsou umis ov ny pod kuchy skou linku uplat uj se tedy zejm na v men ch kuchyn ch kde nen mnoho voln ho prostoru. Norma k n co o v ce nad spor kem. 65 dBA rozm ry xHxV 60 x 50 x 13 cm v stup 120 mm barva Pred m podskrinkov ods va Concept OPP 2060. V suvn digestor Typ in tal cie Teleskopick rka 60 cm Po et r chlost 3 Maxim lna rove hluku 128. Ide lne ak je dokonca o nie o ir . Podsk kov digesto e 50 cm nerez max. Predam skrinku pod TV. Ods va je ur en pre in tal ciu pod skrinku ale mo no. D vajte pozor aby pod produktom Elica DIGESTOR ELICA JUNO WH F 50. Tie o som videla v NAY boli to digestory MORA mali otvor naboku ale len 1 cm od zadnej steny digestora. Zabalen v p vodnom balen . Pozrite si najpred vanej ie digestory Mora Gorenje Electrolux Faber a in . 72. Vyroben v dekore tmavo ed travert n. Podskrinkov digestor Podskrinkov ods va p r MORA OP 540 X so rkou 50 cm v bielom preveden je ur en pre in tal ciu pod skrinku ale m e by nain talovan aj bez nej. Stol k pod um vadlo sme vyrobili so star ch slnkom opalen ch dosiek najprv sme ich demontovali so stodoly vykart ovali a natreli bezfarebn m lakom . v kon 405 m3 h 5 Pa hlu nost Lw 51 61 dB A . Rozm ry D lka ka 2400 mm Hloubka 500 mm V ka 12 mm Podstavec pod sk ku Colombini 90 cm Tento d l je sou st d tsk ho pokoje Colombini . HEMNES ODENSVIK. Kr sne a kvalitn k pe ov skrinky pod um vadlo vyr baj napr klad zna ky Ideal Standard Jika Laufen Ravak Sapho a Villeroy amp Boch . Ako si vybra t spr vnu skrinku pod um vadlo. V ponuke s jednoduch i dizajnov modely s r znymi stup ami v konov motora. 3. Umo uj snadn ulo en pracovn ho od vu vrchn ho od vu nebo osobn ho oble en v samostatn ch uzam en ch p ihr dk ch. ikovn k pe ov kusy n bytku pom u u etri kopu miesta. linky. v kon 160 m3 h 15 Pa hlu nost Lw 50 61 dB A 3 rychlosti mechanick tla . Odsava par ide ln do panel kov ch byt . Jeho v ka je 67 cm rka 50 cm a h bka 52 cm. V aka 6 pod kuchy skou sk ku 51 pr m r odtahov ho hrdla 150 mm maxim ln hlu nost 70 dB barva slonov kost rozm ry 60 69 5 50 cm Podvesn digestor Mora 50 cm OP540X. Pon ka 6 od ahov cez stenu alebo mo nos recirkul cie sta len dok pi uhl kov filter. Digesto e pod sk ku Elica za ak n ceny. D50 pod 50 cm sk ku 50 cm po sm ru zrna a 36 v ka Cena. Srovnejte ceny produkt internetov ch obchod . 99 in ILBAGNOALESSI ONE Umyvadlov desky LAUFEN. rka skrinky pod um vadlo nie je z visl len od vo n ho miesta v k pe ni. Chladni ky Kombinovan Mrazni ky Truhlicov Uveden spotrebi e s k dispoz cii len do vypredania z sob je v ak mo n ich po vypredan objedna pokia s dostupn u dod vate a pr padne aj in tu neuv dzan model . Odsava par Guzzanti ZRW 50 ern 1 motor 3 rychlosti osv tlen LED tukov filtr proti mastnot m v kon 185 m3 hod hlu nost max. Podskrinkov ods va e p r s ur en pre mont pod kuchynsk skrinku nad pracovnou doskou. Digestor podstavn energetick trieda D hlu nos 60dB v kon ods vania 135 m3 hod po et stup ov v konu 3 po et filtrov 2 typ filtra tukov priemer horn ho v vodu 120 mm led osvetlenie recirkul cia sp tn klapka a elektronick ovl danie rka 50 cm farba biela Recirkula n digestor Guzzanti ZRW 60 X pon kne aj mo nos klasick ho vyu itia s pripojen m na od ah. Digesto podstavn energetick t da D hlu nost 67dB v kon ods v n 295 m3 hod led osv tlen ka 50 cm barva Digesto e pod sk ku 50cm Faber. Skrutky digesto odsava par kuchy sk digesto . Digestor je ur en na in tal ciu pod skrinku ale mo no ho nain talova aj bez nej. 3 r chlostn tla idlov ovl danie s v konom a 178 m3 h a hlu nos ou 63 Digestory ur en pre mont pod kuchynsk skrinku nad varn doskou. Kom nov digestor sa umiest uje medzi horn skrinky a je v razn m dizajnov m prvkom v kuchyni. Bez znamok pouzivania. Ods va je ur en pre in tal ciu pod skrinku ale mo no ho nain talova aj bez nej . Ide lne je umiestnenie digestora pod horn skrinku kuchynskej linky. M ete ho nain talova pod skrinku ale aj bez nej. Pou van m tohto eshopu s t m s hlas te. Digesto IKEA LAGAN kom nov pod sk ku 6974032489 Digesto kom nov b l Gorenje re 50 cm . Podvesn ods va MORA OP 532 W so rkou 50 cm v bielom vyhotoven s v konom a 175 m h spo ahlivo odstr ni nepr jemn pachy z men ieho priestoru. Digestor podstavn energetick trieda C hlu nos 65dB v kon ods vania 192 m3 hod led osvetlenie recirkul cia a sp tn klapka rka 60 cm farba nehrdzavej ca oce . cz V tejto kateg rii n jdete kompletn sortiment ods va ov p r pod a va ich po iadaviek. v kon 160 m3 h 15 Pa hlu nost Lw 50 61 dB A 3 rychlosti mechanick tla tkov ovl d n Ods va p r Mora OP 540 W . Pod sk ku Odsava e Vestavn spot ebi e HQ elektro 420 572 544 070 50 cm V kon 420 m 3 hod Hlu nost 55 dB Osv tlen HALOGEN Pr m r podvesn 50 cm 13 cm 50. Vyberte si zbo bezpe n z domova a nechte si ho dov zt a dom vyzvedn te si ho bezkontaktn z AlzaBoxu i na na ich pobo k ch kde se striktn dodr uj ve ker hygienick opat en . Tento praktick pomocn k na ods vanie p r a z pachov z kuchyne je ide lny pre zabudovanie do kuchynskej skrinky. Tu m eme siahnu po ktoromko vek lacnom digestore a nepom lime sa. Sk ka nad digesto 50 cm. 190 K Zostava linky obsahuje spodn skrinku so 4 z suvkami spodn skrinku pod drez spodn skrinku s 2 dvierkami horn skrinku s 1 dvierkami horn skrinku so sklom 2 dverov horn skrinku 2 dverov a skrinku nad digestor Rozmery spodn rozmer 200 cm horn rozmer 250 cm s digestorovou skrinkou v ka horn ch skriniek 57 cm h bka DUO Elektro Ji Sikora DUO len s t prodejen EURONICS Masarykova 944 Orlov Lutyn 735 14 I O 13641697 DI CZ5902230532 fax 596 511 574 Horn kuchynsk skrinka s dvierkami otv ran mi dohora piesty . 3 rychlostn tla tkov ovl d n s v konem a 175 m3 h a hlu nost 63 dB Podvesn ods va MORA OP 640 W v rke 60 cm v bielom preveden je ur en pre in tal ciu pod skrinku ale m e by nain talovan aj bez nej. Maxim lna v ka v ktorej by mal by ods va p r umiestnen je 1 m. Nalezeno 32 produkt . Ako u n zov napoved podskrinkov digestory sa umiest uj pod skrinku. Digestor je vyroben z tvrden ho skla s pohodln mi tla dlami. Kup te . 1490 K 1490 7890 44 quot 50 quot 110 127 cm 51 quot 60 quot 128 153 cm Prodam pouzitou vestavnou kuchyn bledemodrou do L ci rovnou delka je cca 4 5 metru ma vestavnou mycku nadobi digestor se sklenenou deskou 120 cm sire vestaveny samostatny mrazak vestavenou lednici polovysokou skrinku s mistem na vestavenou troubu polovysokou skrinku s lednici a skrinkou na m Digestor 3 x AA 1 5 V nie s s as ou Rozmery kuchyne D ka 50 cm rka 23 cm V ka celkov 72 cm asn kuchy a s mnoh mi funkciami ako je studen para voda te ca z bat rie osvetlenie a zvukov efekty ur ite pote die a zaru uj ce hodiny z bavy. Samozrejme do rohu kuchyne je pod 45 uhlom umiestni ak ko vek z suvkov skrinku alebo podstavn chladni ku ale pre toto rie enie okrem extr mnych pr padov nie je iadny rozumn d vod. M me ve k v ber skrinky pod um vadlo v ob ben ch rkach 50 70 a 120 cm samostatne stojace skrinky nad pr ku z vesn k pe ov skrinky. Hor ce iarivky v m m u pop li ruku. 5 cm 63 dB 183 m3 hod. Rozm ry 180 cm doln sk ky 240 cm horn sk ky Materi l LTD chyty plast Sestava se skl d ze spodn ch sk n k v ka 82 cm hloubka 52 cm s PD 60 cm ka 80 cm sk ka pod d ez bez pracovn desky 60 cm sk ka dvoudv ov 40 cm sk ka se 4 z suvkami a vrchn ch sk n k v ka ka 60 cm LED osv tlen 1 x 4W Energetick t da C Mora Odsava par pod sk ku OP 630 W b l Podsk ov odsava e par koupit te v OBI Digestor Cata Empire PD s rkou 60 cm je skvel m pomocn kom na ods vanie p r a iste by nemal ch ba v iadnej kuchyni. Rozmery rka 60 cm x v ka 60 cm x h bka 30 cm. Digestor pon ka 3 stupne v konu ktor si nastav te pomocou dotykov ho ovl dacieho panelu. Harm niu v podan kolekcie DEVON dosiahnete dok pen m LED osvetlenia ktor sa up na na zrkadlov skrinku a um vadla v tmav ej grafitovej alebo iernej Pred m lepen akv rium p dorys 100 cm x 50 cm v ka 45 cm. Ods va p r zna ky Maan CUBO je vynikaj ce vybavenie ka dej kuchyne. Jednoduch obsluha Vyp na umo uje jednoduch ovl danie svetiel. 8 cm Farba antikorov Max. Elica Krea GFA WH F 50. 6 hviezdi ky z 5. 5 cm 63 dB 178 m3 hod. Pred vame v konn digestory ods va e p r biely digestor kominovy digestory podskrinkov vertik lne ods va e p r. Elegantn a praktick e en jak propojit kuchy s ob vac m pokojem Praktick ko ov syst m na trieden odpad disponuje s objemom 3x15 l. Sta zada va e predstavy o cene alebo farbu pokia chcete napr klad bielu skrinku pod um vadlo. Najlacnej ie od 8 00 . Digesto je mo n namontovat bu s odtahem do kom na i bez odtahu d ky funkci recirkulace. V aka 6 od ahom cez stenu a mo nosti recirkul cie je ide lnym rie en m do panel kov ch kuch . V pr pade e m te kuchy u Podskrinkov digestor Podskrinkov ods va p r MORA OP 630 W v bielom preveden so rkou 50 cm je vhodn najm do panel kov ch bytov. Prevedenie travert n. Zostava obsahuje vysok skrinku skrinku pod um vadlo a z vesnou skrinkou so zrkadlom. Pre horn kuchynsk skrinky je v podstate v ber obmedzen na 90 rohov skrinky tvaru L 45 rohov skrinky ahojte vie mi niekto poradit kto by mi vyrobil digestor. sk Skrinka s um vadlom 50 cm SELLA WHITE 50 ssella50 Zostava obsahuje spodn skrinku pod um vadlo v bielej farbe s povrchovou pravou vysok ho lesku dvierka MDF s osaden p nty so spoma ovac m syst mom tich ho dov r n legantn pohromovan madla kovov um vadlo SELLA s pohodln m um vac m priestorom 4 ks v kovo nastavite n ch Skrinky pod um vadlo na dosku s vyr ban z ve mi odoln ho materi lu. Deska na sk ku pod umyvadlo Kapa 80 cm Gold craft dub Praktick lamino deska pomoc kter ze sk ky pro z pustn umyvadlo vytvo te umyvadlovou sk ku pro umyvadlo na. Podv sn odsava par v b l m proveden o ce 50 cm je vhodn zejm na do panel kov ch byt . Vyberajte z 17 inzer tov. Objednala som zl ve kos n m sa nehod . Digesto e s kou 50 cm um me doru it u v den objedn vky. Kvalitne spracovanie stolarom. Pred isten m vypnite nap janie hlavn ho zdroja elektrickej energie. Celkova dkzka 130 cm dlzka vrchnej dosky 100 cm vyska 50 cm. Skrinka nad digestor 50 cm Vyhled v n na. Skrinka je dod van zostaven . DIGESTOR. Vhodn pro kuchyn IKEA METOD ano Konstrukce pod kuchy skou sk ku Barva nerez st brn . Praha itenick 871 7 Praha 9 Prosek telefon 420 607 094 289 email info lightstyle. Pri pou van digestor jednoducho vytiahni a po prev dzke ho nevidite ne zasu sp do jeho kon trukcie. digestor Podstavn digestor MORA OP 630 X s elegantn m modern m vyhotoven m je praktick m pomocn kom do ka dej kuchyne ktor zamedz reniu pachov vzniknut ch pri varen . Z rove darujem aj skrinku na ktorej stoj je ve mi pevn vo vn tri je zv ran kon trukcia s nosnos ou 800 kg. Podsk kov digesto e 60 cm nerez max. Dom ce spotrebi e . TV s uhloprie kou 48 a 50 quot 122 a 127 cm 50 50 60 HMOTNOS A ROZMERY i u m te digestor namontovan pod skrinkou alebo kom nov digestor je Ak chcete efekt vne extrahova v ne z varenia odpor ame pou i ods va p r ktor je aspo 1 5 x ir ako varn doska pod n m. Horn skrinky do kuchyne montujte nad vrch z steny ktor je na stene medzi spodn mi a vrchn mi kuchynsk mi skrinkami. 90 Podstavn digestor sa hod pre mont pod z vesn skrinku a d sa ahko in talova . Viac info o skrinke pod um vadlo Tigo JIKA 45 cm tu gt gt Renova Nr. Serie 6 barva nerez Vestavn odsava par 50 cm DHL575C Technick specifikace V kon a spo. Spa na OP531 W Digestor digestor Digesto e pod sk ku. Stojan ktor tu op em p vodne sl il pod 250 l akv riom o rozmeroch podstavy 150 x 50 cm. P es p l milion u ivatel za den. K SIEMENS pln vestavn my ky 60 cm Digesto e pod sk ku Nen zde dn zbo . E te v z ruke. Tento odsava nab z 6 odtah p es ze i mo nost recirkulace. Charakteristika um vadlovej skrinky. 50 cm rka 60 cm objednavky digestor. K pe ov skrinka MELAR 50 bez um vadla v ka 68 cm rka 46 cm h bka 31 cm Z vesn skrinka MELAR pod umyvadlo CERSANIT NEW. Digestor MORA OP 632 W Biely. Mus by dizajnov kr sna ladi s k pe ou schova v etko o treba a ide lne aj al ie veci. D60 pod 60 cm sk ku 60 cm po sm ru zrna a 36 v ka Cena 250 K . Pon ka ods vanie cez stenu alebo mo nos recirkul cie sta len dok pi uhl kov filter. saci kos se zpetnou klapkou se zpetnou klapkou 50 cm nerez digestor Porovn n cen umyvadlo na skrinku pod umyvadlo 50x43 se 2 z suvkami H40J3824023001 Jika Lyra Plus Viva sk ka pod umyvadlo 50 cm 43 9x40 1x55 Z vesn ods va p r rka 60 00 cm Farba inox Po et motorov 1 Hlu nos 55 V kon odsavania 335m3 h Syst m od ahu Recirkul cia Priemer od ahov ho Tituln str nka Vestavba Odsava e par Pod sk ku do 60cm Pod sk ku do 60cm. U plynov desky se doporu uje 75 cm u elektrick 65 cm. 60 Doska na skrinku pod um vadlo Kapa 120 cm Gold craft dub. Doprava zdarma 2 511 K Skladem Digestor pracuje ako ods va pary a vlhkosti a z rove poskytuje osvetlenie. e 60 cm b l max. na 60 cm irokej pracovnej doske v digestor by mal by aspo 75 cm irok 50 cm 1 60 cm 6 V kon odtahu. 2 199 K . Podvesn ods va MORA OP 632 W v rke 60 cm v bielom vyhotoven s v konom a 183 m3 h spo ahlivo odstr ni nepr jemn pachy z men ieho priestoru. Pri elektrick ch spor kov vo te aspo 50 cm odstup pri plynov ch aspo 65 cm. Digestor a jeho filter by mali by pravideln isten aby sa zachoval dobr stav a funk nos zariadenia. 6x STUDIO v R. sifon je sou st v levky v levka je v etn p epadu p epadov souprava je sou st balen materi l Polypropylen je odoln teplot m do 100 C b n m prost edk m pou van m v dom cnosti v etn organick ch kyselin b l c m prost edk m na b zi chloru alkoholu a olej m N bytek Prodam skrinku bazar. Podskrinkov digestor Prevedenie biely rka 50 cm Mont pod skrinku Sac v kon min max 115 272 m3 hod Hlu nos min max 52 K pe ov skrinka pod um vadlo dod glanc va ej k pelni. Z kladom kuchyne na mieru s doln kuchynsk skrinky horn kuchynsk skrinky a pracovn doska. OP540X Digestor. Adapto n stenn skrinka 50 cm vr tane upevnenia. Nepasovalo n m do k pe ne. O N S. S n stupom modern ch ostrov ekov ch digestorov s plochou cca 40 x 40 cm sa od tohto krit ria mierne upustilo. Odsava je ur en pro instalaci pod sk ku ale lze jej nainstalovat i bez n . Ods vaj paru najkrat ou cestou z varn ch n dob a z rove plochu osvetlia. 1 Comprimo New KERAMAG skrinka pod um vadlo s dr iakom na uter k 44 8cm. digestor Mora Podskrinkov ods va MORA OP 540 W v rke 50 cm v bielom preveden je ur en pre in tal ciu pod skrinku ale m e by nain talovan aj bez nej. Skri a DSD SZZ1 40 je vyroben v rke 40 cm a s v kou 30 cm. SK Digesto e pod sk ku jsou klasick odsava e par kter jsou vhodn do ka d kuchyn . Z takejto kuchyne razom inne odvedie nepr jemn vzduch. z vesn 60 cm 14 cm 48. Tu je mont vykonan iba nieko k ch skrutky ktor mi digestor upevn te k spodnej asti skrinky. rka in tandardizovan ch 60 cm a priemer od ahov ho hrd je stanoven na 100 milimetrov. K najmodernej m digestorom patria v suvn z pracovnej dosky i priamo z varnej dosky. rka 39 2 cm h bka 21 5 cm INFORM CIE Z vesn skrinka SMART 40 WHITE pod um vadlo v bielom preveden ku ktorej je mo n priobjedna no i ky. Vyb rejte z 13 inzer t . Podskrinkov digestor n m v kuchyni u etr ve a miesta. Vyb rejte z 10 inzer t . Pozrite sa Hloubka sk ky pod umyvadlo se v t inou pohybuje od 35 do 50 cm u um v tek i 25 cm ka pak od 55 do 120 cm pro um v tka od 40 cm. rka 60 cm. Svojim sporn m a subtiln m dizajnom etria priestor a pr ve preto s vhodn najm do men ch kuch kde sa ka d milimeter r ta. MORA OP640X. Online n kup z mnoh ch eshopov na jednom mieste. Pokia sa ale rozhodnete pre tento variant nezabudnite si vybra mo nos s v rezom na sif n ktor je v dy uprostred. 2128 recenzi AKR 441 WH DIGESTOR BIELY 60CM. 4 pri pou it pripojenej abl ny vyre te v dolnej z vesnej skrinke otvor 130 mm pod r rou ktor odv dza opotrebovan vzduch a taktie vyv tajte otvory pre skrutky pripev uj ce digestor Obr. tandardn rozmery podskrinkov ch digestorov s 50 cm 60 cm a aj 90 cm. Ke dokon te varenie digestor sta zasun sp a znovu bude nevidite n . S maxim ln m v konem 183 m3 h spolehliv odstran z men kuchyn v echny ne douc Dve e 60 cm Dvere 70 cm Dvere 80 cm Dvere 90 cm K pe ov n bytok Skrinky s um vadlom Skrinky pod um vadlo Dosky pod um vadlo K pe ov n bytok na Podvesn ods va MORA OP530W v bielom preveden v rke 50 cm je vhodn najm do panel kov ch bytov. Digestor istite pod a in trucki v tomto u vate skom manu ly a chr te zariadenie pre nebezpe enstvom a oh om. v kon ods vania 685 m hod. Tento digestor Je navrhnut na mont pod z vesn skrinku Ods va pod sk nku v rozm rech 50 cm r zn barvy ova 45 digestor sirka 45 cm digestore sire 45 cm digestory sire 45 cm Victoria digesto 60 cm retro design 645 m h 2 LED sv tla slonov kost Vra te se v ase retro digesto Victoria od spole nosti Klarstein je atraktivn m dopl kem pro mal a st edn velk k CATA EMPIRE MORA FABER AMICA. sk najlep ie n kupy na internete internetov obchodn dom predaj mobiln ch telef nov digit lne foto audio video predaj na spl tky kompletn sortiment dovoz a do domu Podvesn ods va MORA OP 530 W v bielom preveden v rke 50 cm je vhodn najm do panel kov ch bytov. Ak budete chcie v obr tenej variante je mo n si skrinku demontova a potom zostavi pod a prilo en ho n vodu v dokumentoch quot NA STIAHNUTIE quot Kuchynsk pracovn doska o rke 80 cm je plne univerz lna pre osadenie na ak ko vek kuchynsk skrinku o rke 80 cm. Ich nev hodou je zvy ajne slab v kon. Skrinka pod um vadlo perfektne vyu it miesto pod um vadlom. Skrinka pod um vadlo m vykrojen otvor pre odtok a mala by sa da perfektne natesna pod um vadlo. 1 z suvkas push pull otv rac m mechanizmom. Naj astej ie uplatnenie maj v kuchynsk ch priestoroch kde s umiest ovan pod kuchynsk linku uplat uj sa teda najm v men ch kuchyniach kde nie je ve a vo n ho priestoru. Nikdy sa nedot kajte svetiel diges tora po dlhodobom pou it . Digestor je prisp soben na in tal ciu na stenu napr klad pod horn kuchynsk skrinku ale mo no ho Vyberte si z viac ne 414 produktov v kateg rii ods va e p r. Naopak ak m me kuchy u ktorej plocha je 36 m 2 a v ka 3 metre potom potrebujeme digestor s minim lnym v konom 540 m 3 za hodinu a maxim lnym v konom 1080 m 3 za hodinu o u je naopak drah a v razne v konnej digestor. v kon 160 m h 15 Pa hlu nost Lw 50 61 dB A 3 rychlosti mechanick tla tkov ovl d n kovov sendvi ov tukov filtry kter lze m t v my ce mo nost pr ce v odtahov m i recirkula n m re imu v s rka 80 cm v ka 82 cm h bka 52 cm. V aka svojmu vyhotoveniu je vhodn predov etk m do bytov v panelov ch domoch. v suvn digestor. Poradil by mi niekto kde je mo n k pi digestor s bo n m od ahom do existuj ceho otvoru v stene ktor je vo vzdialenosti asi 14 cm od zadnej steny. 1 . Digestor 3 x AA 1 5 V nie s s as ou Rozmery kuchyne D ka 50 cm rka 23 cm V ka celkov 72 cm asn kuchy a s mnoh mi funkciami ako je studen para voda te ca z bat rie osvetlenie a zvukov efekty ur ite pote die a zaru uj ce hodiny z bavy. digestor 50 cm pod skrinku